η 1η επιστολή πρός Αβραμόμουλο

Αγαπητέ μου Κύριε Υπουργέ,
Δραττόμεθα της ευκαιρίας της παρουσίας Σας εις την Χαλκίδα, προκειμένου να θέσωμεν υπ’ όψιν Σας το παρακάτω ζήτημα, το οποίον αφορά το Ιερόν Ναΐδριον του Νοσοκομείου μας και να ζητήσωμεν την παρέμβασίν Σας προς διευθέτησίν του.
Επί των ημερών του Προκατόχου μας Μητροπολίτου Χρυσοστόμου του Α , εις τον χώρον του Νομαρχιακού Νοσοκομείου ιδρύθη Ιερός Ναός προς τιμήν των Αγίων Αναργύρων, ο οποίος και λειτουργεί έως της σήμερον. Αφ’ ης ανελάβομεν την διαποίμανσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος ετοποθετήσαμεν τακτικόν Ιερέα – Εφημέριον, αποσπάσαντες τούτον εκ της κανονικής του θέσεως, προκειμένου να καλύπτη τας ανάγκας του προσωπικού, των ασθενών και των συγγενών των, καθημερινώς και συστηματικώς και όχι περιστασιακώς, όπως εγένετο εις το παρελθόν. Είχομεν μάλιστα και την πρόθεσιν δημιουργίας Ομάδος Εθελοντών, οι οποίοι εν συνεργασία και υπό τας οδηγίας των αρμοδίων θα εδραστηριοποιούντο προς επίλυσιν των πολλών προβλημάτων, τα οποία παρουσιάζονται εις τους ασθενείς, κυρίως τους προερχομένους εκ των απομεμακρυσμένων χωρίων της Επαρχίας ημών.
Επειδή πλέον ο Ιερός Ναός λειτουργεί καθημερινώς και κατά συνέπειαν προκύπτουν έσοδα εκ της κηροπωλησίας διωρίσαμεν, καθ’ ο έχομεν δικαίωμα, επιτροπήν καταμετρήσεως των χρημάτων, τα οποία και απεφασίσαμεν να κατατίθενται εις το Ταμείον του Νοσοκομείου, το οποίον ώφειλε παραλαμβάνοντας τα χρήματα να εκδίδη την σχετικήν νόμιμον απόδειξιν εισπράξεως και δια της νομίμου ταύτης οδού να θεραπευθή το μέχρι τότε ισχύον σύστημα.
Ο Αξιότιμος κ. Θεόδωρος Σταματίου, Διοικητής του Νοσοκομείου και φίλος μας και ως προς τα άλλα του καθήκοντα ανυστάκτως και φιλοτίμως εργαζόμενος, αναλαβών τα καθήκοντά του αντικατέστησε τα μέλη της υφ’ ημών διορισθείσης επιτροπής, τελούσης υπό την Προεδρίαν του Ιερέως και μάλιστα πριν την λήξιν της θητείας των, καίτοι τα πρόσωπα αυτά προήρχοντο εκ των υπαλλήλων του Νοσοκομείου. Ημείς, προς αποφυγήν δυσαρέστων καταστάσεων και δημιουργίας προβλήματος εις την Διοίκησιν του Νοσοκομείου εδιωρίσαμεν τα νέα μέλη, τα οποία ο κ. Σταματίου, δια πράξεώς του, ώρισε δια τον Ιερόν Ναόν, χωρίς καν να εκφράσωμεν εις αυτόν δικαιολογημένην απορίαν η παράπονον.
Έκπληκτοι όμως επληροφορήθημεν υπό του Ιερέως μας – Προέδρου της Επιτροπής ότι η κατά τα ανωτέρω διωρισθείσα επιτροπή αδρανοποιήθηκε και ότι επανήλθε το παλαιόν καθεστός, κατά το οποίον διάφοροι εργαζόμενοι, ερήμην του Ιερέως, ελάμβανον τας εισπράξεις του παγκαρίου, χωρίς καν να πληροφορήσουν τον Ιερέα και την Ιεράν Μητρόπολιν, καθ’ ο είχον τουλάχιστον ηθικήν υποχρέωσιν, περί του εισπραχθέντος εκάστοτε ποσού και του τρόπου διαχειρίσεως αυτού. Επειδή έργοις και ουχί λόγοις είμεθα υπέρ της διαφανείας της διαχειρίσεως και προ πάσης άλλης ενεργείας προτιμούμε την ειρηνικήν διευθέτησιν, ήτις επιτυγχάνεται δια του διαλόγου της αγάπης, συνεζητήσαμεν το θέμα μετά του Κυρίου Διοικητού και μηδεμίαν ευρόντες ανταπόκρισιν κατεφύγομεν εις την Ιεράν Σύνοδον, η οποία σκεφθείσα κατά νόμον και συμφώνως προς την γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου Της κ. Αναστασίου Μαρίνου, δια του υπ’ αριθμ. 4664/133/16.1.2008 Σεπτού εγγράφου Της απεφάνθη ότι επί των Ιερών Ναών αρμοδιότητα έχει ο Μητροπολίτης και ότι αι εισπράξεις του Παρεκκλησίου θα πρέπει να διατίθενται, συμφώνως τω Νόμω, υπέρ του Ιερού Ναού και τα περισσεύματα υπέρ των Ευαγών Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως.
Κατόπιν τούτου, δια του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 91/24.1.2008 εγγράφου μας προς τον Κύριον Θεόδωρον Σταματίου – Διοικητήν του Γενικού Νοσοκομείου εγνωρίσαμεν πάντα ταύτα εις αυτόν και παρεκαλέσαμεν να εφαρμόση τα και υπό της Ιεράς Συνόδου υποδειχθέντα, ήτοι: α) να ισχύση ο νόμιμος τρόπος διοικήσεως, ο οποίος αυθαιρέτως κατεστρατηγήθη και β) αι εισπράξεις του Ιερού Ναού να καταμετρώνται παρουσία του Ιερέως και των μελών της Επιτροπής και να διατίθενται υπέρ του Ιερού Ναού και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίον καθημερινώς πολλούς ασθενείς ενισχύει οικονομικώς.
Παρά το γεγονός ότι δις απεστείλαμεν το ως άνω έγγραφο εις τον Κύριον Διοικητήν, ουδεμιάς ετύχομεν απαντήσεως(!!!) ενώ σιωπηρώς συνεχίζεται η παράνομος κατάστασις.
Επισυνάπτοντες εις την παρούσαν άπαντα τα σχετικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την των πραγμάτων αλήθειαν, παρακαλούμεν και πάλιν Κύριε Υπουργέ, να παρέμβητε και να ισχύσουν τα νόμιμα.
Μη όντες διατεθειμένοι να ανεχθώμεν έτι πλέον την κατάστασιν, Σας δηλούμεν ότι συνεχιζομένου του καθεστώτος αυτού, κατά το οποίον χρησιμοποιείται και ταυτοχρόνως περιφρονείται η Εκκλησία, ίνα μη είπωμεν και εμπαίζεται, θα αποσύρωμεν τον Ιερέα ενημερώνοντες βεβαίως και τον πιστόν μας Λαόν, όπερ όχι μόνον απευχόμεθα αλλά είμεθα βέβαιοι ότι εάν θελήσετε να παρέμβετε θα συνεχισθή η καλή μας συνεργασία.
Επί τούτοις διατελούμεν,
Μετά πολλής αγάπης και τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ο Χαλκίδος Χρυσόστομος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *