ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Οι  Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου Χαλκιδέων ,  ανακοινώνουν   την ένταξή τους στο πρόγραμμα   «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για το έτος 2011.   Προσφέρονται υπηρεσίες από κοινωνικούς  λειτουργούς  , νοσηλεύτριες και οικογενειακούς βοηθούς  σε άτομα της τρίτης ηλικίας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως σε διάφορους τομείς της καθημερινής τους ζωής ,  καθώς στα άτομα με αναπηρία που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας , οι οποίοι είναι  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ του προγράμματος. Το πρόγραμμα  παρέχει στα εξυπηρετούμενα άτομα   νοσηλευτική φροντίδα , συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη , οικιακή φροντίδα και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων όπως πληρωμή λογαριασμών , συνταγογράφηση και αγορές βασικών αναγκών .

 

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ του προγράμματος είναι άνεργοι ή επαπειλούμενοι από ανεργία προκειμένου με την κατ’ οίκον παροχή βοήθειας στους μη αυτοεξηπηρετούμενους οικείους τους να αποδεσμευτούν από την φροντίδα τους και να μπορέσουν να επωφεληθούν από άλλα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης ( συμβουλευτική , κατάρτιση , προώθηση στην απασχόληση)

 

  Οι ωφελούμενοι καλούνται προς ένταξη στις κάτωθι δομές του Δήμου Χαλκιδέων , υποβάλλοντας αίτηση στον αντίστοιχο φορέα , ανάλογα με την περιοχή κατοικίας του εξυπηρετούμενου  ατόμου .

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

[ ΔΗ.Κ.Ε.Χ.]

1η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ ΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 [ ΔΗ.Κ.Ε.Χ.]

2η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ – ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  & ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ [ Κ.Ε.ΔΗ.Λ.]

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής    ως ωφελούμενοι για την παροχή υπηρεσιών κατ΄οίκον  βοήθειας σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν:

ü    Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές  απασχόλησης  όπως η κατάρτιση, η εξατομικευμένη προσέγγιση/συμβουλευτική, κλπ, με προοπτική να εισέλθουν ή να επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας.

ü    Εργαζόμενα άτομα τα οποία αναγνωρισμένα είναι επαπειλούμενα με ανεργία, εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να διευκολυνθούν στην κινητικότητα της εργασίας τους ή ενεργώς αναζητούντα εργασία άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας και έχουν εισόδημα έως 5.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, πιστοποιημένα από τον ΟΑΕΔ.

Όλοι οι ωφελούμενοι και οι εξυπηρετούμενοι, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι ωφελούμενοι είναι έλληνες  Ομογενείς  απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το οποίο συνδυαστικά ωφελούμενος – εξυπηρετούμενος θα αποδεικνύει την συγγενική σχέση) σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλλεται επιπρόσθετα υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου

 γ)  Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009).

δ) Εάν οι ωφελούμενοι ή  οι εξυπηρετούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή είναι άτομα που ανήκουν σε οικογένειες  με μέλος ΑμεΑ

Απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας

 

Κατά περίπτωση:

1.    Εάν οι ωφελούμενοι  είναι άνεργοι, απαιτείται:

α) αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ   έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι  μέχρι 18/03/2011,  στο οποίο  αναγράφεται η ημερομηνία διενέργειας της εξατομικευμένης προσέγγισης ή  

β) γ) αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ., εάν οι ωφελούμενοι  λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. Επίσης  ωφελούμενοι είναι και όσοι έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 18/03/2009 έως       18/ 03/2011 και βεβαίωση ανεργίας ή αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ  

2. Εάν οι ωφελούμενοι ήταν  άνεργοι και οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) και συγκεκριμένα

 α) σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται

¨    αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενου/η, και

¨    Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

 β) σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται

¨    αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και

¨    Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ή του εργαζόμενου για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

 γ) σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ, απαιτείται

¨    αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και

¨    έναρξη επιτηδεύματος

δ) σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται

     βεβαίωση, από οποιονδήποτε φορέα που σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο παρέχει ενέργειες  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ, φορέα εκπαίδευσης ή επιχείρηση (π.χ. σε περίπτωση ΛΑΕΚ), κ.λ.π) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

ε) σε Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

¨    αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και

¨    υπεύθυνη δήλωση του ατόμου ή της επιχείρησης περί συμμετοχής στο πρόγραμμα 

 

3. Εάν οι ωφελούμενοι  είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας και έχουν εισόδημα έως 5.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.

 

Αιτήσεις  υποβάλλονται  έως και 19/05/2011.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα  2221079653 &  2221087111

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *