Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκίδας, ο Χρ.Καρυστινός!!!!!!

Είναι γνωστό πως ο Χρήστος Καρυστινός εκλέχτηκε αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του νέου Δήμου Χαλκιδέων, που έχει ως καθήκον την οικονομική εξυγίανση του νέου Δήμου, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο σχολιασμό, λόγω του ότι ο πρώην Δήμος Ληλαντίων είναι απο τους Δήμους που παρουσίασαν χρέη και  θα είναι σε Επιτήρηση το επόμενο διάστημα. 

Διαβάστε το πρακτικό:
 Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθ.Αποφ 1/2011ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΧαλκιδέωνΣτην Χαλκίδα, σήμερα, Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την 1η /7-1-2011πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βάκα Ελένη
2. Σπανός Φάνης
3. Γουρνής Βασίλειος
4. Γεωργούλης Αδαμάντιος
5. Καρβέλας Σπυρίδωνας
6. Κώσταρος Χαράλαμπος
7. Καρυστινός Χρήστος
8. Σταματούκος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ1. Αδάμ Ιωάννης

ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Πρόεδρο και την γραμματέα κα Πανώργια Αναστασία .
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:
1. Καρυστινός Χρήστος (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε 8 ψήφους
Για τη θέση του Ατιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο Καρυστινός Χρήστος.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,
την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον Καρυστινό Χρήστο ο οποίος συγκέντρωσε 8 ψήφους.
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας), ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Έλενα Βάκα 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Σπανός Φάνης
Γουρνής Βασίλειος
Γεωργούλης Αδαμάντιος
Καρβελάς Σπυρίδωνας
Κώσταρος Χαράλαμπος
Καρυστινός Χρήστος
Σταματούκος Ευάγγελος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *