ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΕΛ….

ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

 1. Σύσταση – Σκοπός

 Οι υπογράφοντες  ορισθήκαμε ως Επιτροπή με το αρ.3738/05-12-2008 έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΠΤΕ προκειμένου «να διερευνήσουμε την εγκατάσταση και λειτουργία» του νέου σταθμού του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ και να  θέσουμε υπόψη της το σχετικό πόρισμα.

 2. Πορεία εργασίας Επιτροπής – Ευρεθέντα Στοιχεία

 

Για να ανταποκριθούμε στην εντολή της Δ.Ε. αναζητήσαμε το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και τις διοικητικές πράξεις και άδειες που έχουν εκδοθεί για τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ευβοίας που λειτουργεί από τετραετίας στο Ο.Τ. 700 συν. Ε’ στη Χαλκίδα στην περιοχή Αγ. Στεφάνου στην νότια είσοδο της πόλεως.

Τα βασικά ισχύοντα νομοθετήματα είναι:

1.      Το Π.Δ. Γ88295/25-04-1989 (ΦΕΚ 262Δ/09-05-1989):

«Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος συνοικίας Ε του Δήμου Χαλκιδέων (Ν. Ευβοίας) και

2.      Το Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62Α/01-03-2004) :

«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων κλπ.»

 

          Με έγγραφα του Προέδρου της Δ.Ε.  προς τον Δήμο Χαλκιδέων και την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομ.Αυτ/σης Ευβοίας ελήφθησαν αντίγραφα από τους αντίστοιχους φακέλους και διαπιστώσαμε ότι έχουν εκδοθεί οι εξής άδειες :

 

(α) Οικοδομική άδεια (αρ. 281/27-09-2001) από το Πολεοδομικό γραφείο Χαλκίδος που αφορά «Νέο Σταθμό Λεωφορείων ΚΤΕΛ Χαλκίδας – Εμπορικό Κέντρο και Υπεραγορά».

Η ανωτέρω άδεια έχει αναθεωρηθεί τέσσερις φορές, στις 25-07-2003, 08-07-2004, 05-09-2005 και 07-09-2005 για αλλαγές στην στατική και αρχιτεκτονική μελέτη και το χρόνο ισχύος της.

(β) Άδεια ιδρύσεως σταθμού υπεραστικών λεωφορείων λεωφορείων 2ης κατηγορίας (αρ.πρ.12160/03-11-2004) από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Ευβοίας με  ισχύ μέχρι 03-11-2007.

(γ) Παράταση ισχύος της ανωτέρω αδείας (αρ.πρ.17367/08-10-2008)  με ισχύ μέχρι 03-11-2009 από την ίδια διεύθυνση της Ν.Α. Ευβοίας.

 

Επίσης διαπιστώσαμε ότι για το Ο.Τ. 700 Σχεδίου πόλεως Χαλκίδας έχουν εκδοθεί οι εξής Πράξεις Εφαρμογής:

1.      Πράξη Εφαρμογής αρ 33/1992 (αρ.Αποφ.Νομ.5517/10-06-1993) που αφορά συνολικά το τμήμα της συνοικίας Ε’ του Π.Δ. του 1989, με διάγραμμα και πίνακες εφαρμογής.

2.      Διορθωτική Πράξη αρ. 11 (αρ.Αποφ.Νομ.11855/93/19-04-1995)  χωρίς διάγραμμα, με διορθωμένους πίνακες εφαρμογής σελ. 171,175,176.

3.      Διορθωτική Πράξη αρ. 250 (αρ.Αποφ.Νομ.13854/16-02-2005) με διορθωμένο πίνακα εφαρμογής σελ. 175, χωρίς διάγραμμα, η οποία δεν έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Χαλκίδος.

 

Σημειώνεται ότι:

 

 (α) Το ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» κατόπιν της κατά νόμο συστάσης  του (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ  8849/19-08-2003) με σκοπό «την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2963/2001».

 

(β) Το «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» έχει συστήσει ακόμη μια Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία «ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ  11096/17-10-2003) με σκοπό «την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκλειστική εκμετάλλευση εγκαταστάσεων υπογείου δημόσιας χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων».

 

(γ) Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας έχει δεσμεύσει ιδιοκτησία του εμβαδού 2589 m2 στο όμορο Ο.Τ. 698 συνοικίας Ε (δηλαδή σε περιοχή με χρήση γης Αμιγή Κατοικία) για να δημιουργήσει 108 χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων με την αρ. 6689/09-12-2003 «Πράξη Δήλωσης Δημιουργίας Θέσεων Σταθμεύσεως Αυτοκινήτων» του Συμβολαιογράφου Χαλκίδας Ι. Βουρδάνου.

 

 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η Επιτροπή συνεκτίμησε τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και το περιεχόμενο των ευρεθέντων διοικητικών πράξεων – αδειών που εκδόθηκαν και αφορούν τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων και κατόπιν επανειλημμένων συνεδριάσεων  των μελών της κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω διαπιστώσεις:

 

Α.  Δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας του σταθμού από την αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Ευβοίας. Επισημαίνουμε ότι τόσον στην αρχική άδεια ιδρύσεως του 2004, όσο και στην παράταση του 2008 αναγράφεται ότι «χωρίς την άδεια λειτουργίας ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων δεν μπορεί να λειτουργήσει».

 

Β.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής (ΦΕΚ 262Α/09-05-1989) το Ο.Τ. 700 όπου ευρίσκεται ο σταθμός των υπεραστικών λεωφορείων ανήκει στον τομέα ΙΙΙ με καθοριζόμενη χρήση γης κοινωφελείς λειτουργίες, ανάλογη επισήμανση – ράστερ στην πινακίδα, πράσινη γραμμή περιμετρικά  του Ο.Τ. χωρίς να υπάρχει κόκκινη Οικοδομική Γραμμή.

 

 Επιπλέον τόσο στην αρχική πράξη Εφαρμογής 33/1992 (αρ. Αποφ.Νομάρχη 5517/10-06-1993) όσο και στην μεταγενέστερη Διορθωτική Πράξη 11 (αρ.Αποφ.Νομάρχη 11855/93/19-04-1995) δεν αναγράφεται κωδικός τελικής ιδιοκτησίας εντός του Ο.Τ. 700 για το ΚΤΕΛ Ευβοίας, κάτι απολύτως λογικό αφού πρόκειται για κοινωφελή χώρο.

 

      Αναφέρουμε ότι η Διορθωτική Πράξη αρ. 250 (αρ.Αποφ.Νομ.13854/16-02-2005) η οποία περιέργως (;) αναγράφει κωδικό τελικής ιδιοκτησίας χωρίς αναγραφή του κωδικού σε άλλο διορθωμένο διάγραμμα δεν αξιολογείται περαιτέρω αφού δεν φέρει έννομα αποτελέσματα ως μη μεταγεγραμμένη.

 

Τονίζεται  ότι η ανέγερση «Εμπορικού Κέντρου» και «Υπεραγοράς» δεν επιτρέπεται σε κοινωφελή χώρο, ενώ δεν περιλαμβάνεται στον σκοπό ιδρύσεως του ΚΤΕΛ αφού σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2963/2001 ο σκοπός των ΚΤΕΛ Α.Ε. «είναι η εκτέλεση συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου».

 

Βάσει των παραπάνω θεωρούμε ότι η εκδοθείσα οικοδομή άδεια αρ. 281/2001 δεν είναι σύννομη.

 

Σημειώνουμε ακόμη ότι δεν βρήκαμε σχέδιο γενικής κτιριολογικής διάταξης του συγκροτήματος με τις χρήσεις των διαφόρων κτιρίων, τις προσπελάσεις, αποβάθρες, διαδρόμους σύνδεσης, με αποτέλεσμα να μην γίνεται κατανοητή γενικά η μελέτη που εφαρμόζεται ήδη και ειδικά οι μελέτες που αφορούν το σταθμό, το εμπορικό κέντρο και την υπεραγορά. Σε πρώτη εκτίμηση φαίνεται ότι έχει κατασκευασθεί τμήμα του Εμπορικού Κέντρου και της Υπεραγοράς ενώ τώρα προχωρά η κατασκευή του  Σταθμού. Ακόμη φαίνεται να υπάρχουν και θέματα ασυμφωνιών σχεδίων μελέτης και εκτελούμενων έργων.

Ενόψει των παραπάνω δεν προχωρούμε σε λεπτομερέστερες αναλύσεις άλλων θεμάτων της οικοδομικής άδειας.

 

Γ. Ως προς την άδεια ίδρυσης του σταθμού σημειώνουμε την μη ύπαρξη απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 7§δ Π.Δ. 79/2004, την αμφιβολία για την  καταλληλότητα της θέσης σύμφωνα με το άρθρο 2 και την απουσία εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδίου Π.Δ. 79/04.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Θεωρούμε ότι προτού υπάρξουν τετελεσμένες καταστάσεις                                         ο Δήμος ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, οφείλει να λάβει άμεσες πρωτοβουλίες συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία και διασφάλισης των συμφερόντων των πολιτών της ευβοϊκής πρωτεύουσας.

 

 Το ανεγειρόμενο εκτός νομιμότητας τερατώδες συγκρότημα «Σταθμού Λεωφορείων-Εμπορικού Κέντρου-Υπεραγοράς» προσβάλλει την εικόνα όλης της περιοχής  η οποία μαζί με τα κτίρια Γεωργιάδη, τις πηγές και το ιστορικό κτίριο της Αρέθουσας που θα αποτελέσει το διαχρονικό μουσείο της Χαλκίδας, τον γειτονικό αρχαιολογικό χώρο, τον χώρο που επιδιώκουμε να αποκτήσουμε ως κεντρικό κοινωφελή χώρο της πόλης (πρώην εργοστάσιο ΔΑΡΙΓΚ)  συνιστούν σημαντικό τμήμα του ιστορικού- πολιτιστικού ιστού της Χαλκίδας.

 

Ο μοναδικός νόμιμος δρόμος για την υλοποίηση σταθμού υπεραστικών λεωφορείων (και όχι βεβαίως «Εμπορικού Κέντρου» και «Υπεραγοράς») μέσα στον κοινωφελή χώρο του Ο.Τ. 700 που συγχρόνως εξυπηρετεί και το συμφέρον των  Χαλκιδέων πολιτών, κατά την άποψη μας, εμφανίζεται να είναι η κατόπιν συμφωνίας ύπαρξη προγραμματικής σύμβασης με τον φορέα που θα εκμεταλλευθεί τον κοινωφελή χώρο, ο από κοινού προσδιορισμός κτιριολογικού προγράμματος και ο καθορισμός των όρων εκμετάλλευσης του γηπέδου και των ακινήτων. Στη συνέχεια και με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας μπορεί να προχωρήσει η νόμιμη έκδοση των απαιτουμένων αδειών (οικοδομική άδεια, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας). Είναι προφανές ότι το ζήτημα λεπτομερούς προσδιορισμού  του νόμιμου και συμφέροντος τρόπου εκμετάλλευσης του ακινήτου χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας πέραν της αποστολής της παρούσας Επιτροπής.

 

Πρέπει ωστόσο να γίνει απολύτως κατανοητό ότι ο Δήμος Χαλκιδέων πρέπει να παρέμβει ως ο κυρίως αρμόδιος.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *