Παραπέμπονται 2 υπάλληλοι του πρώην Δήμου Ταμυνέων για παράβαση καθήκοντος

Την παραπομπή δύο υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, επειδή από τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου και της διενεργηθείσας ΕΔΕ, προέκυψε ότι στο διάστημα από 1/1/12007-31/12/2010, στο Αλιβέρι, υπέπεσαν στο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης.

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ο συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής:

ΘΕΜΑ:
Παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης δύο υπαλλήλων του Δήμου, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Αποστολή πορίσματος ΕΔΕ:
α) στη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (για την πρώην Δήμαρχο Ταμυνέων και νυν Δημοτική Σύμβουλο κ. Αικ. Καράπα) και
β)Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας (για όλους τους εμπλεκομένους). 

Την 18-4- 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα ύστερα από την 8079/12-4-2011 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

Παρόντες  

1. Θωμάς Δημήτρης 
2. Στουπή Ελένη 
3. Κιούσης Νικόλαος 
4. Μπότης Νικόλαος 
5. Παππάς Βασίλειος
6. Κόκκος Γεώργιος 
7. Σιαγιάννης Ιωάννης
8. Βαρδακώστας Θεόδωρος 

Απών ήταν ο Ιωάννης Κούκης, αν και νόμιμα ειδοποιήθηκε

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Παπαλεωνίδου Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών…. Να σημειωθεί ότι κοινοποιείται στο eviaportal.gr απο τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου μια 14σέλιδη περιγραφή της συνεδρίασης με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για το ιστορικό της υπόθεσης και καταθέσης των εμπλεκομένων προσώπων.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται: "Μέχρι σήμερα, οι ορκωτοί λογιστές έχουν προχωρήσει αρκετά την έρευνα τους, αλλά δυστυχώς δεν την έχουν ολοκληρώσει, ώστε να υπάρξει και απόλυτα ολοκληρωμένη αριθμητική εικόνα της ζημίας του Δήμου από την σοβαρή εκτροπή στη διαχείριση των οικονομικών του, σύμφωνα με τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού και της χρηστής διοίκησης. Μετά την υποβολή του πορίσματος της ΕΔΕ, υπέβαλλαν, στο Δήμο, και οι ορκωτές λογιστές έκθεση, που αποτυπώνει τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, την οποία θέτω υπόψη σας και αποτελεί τμήμα της παρούσας, προκύπτει σαφέστατα ότι έχουν πληρωθεί εντάλματα χωρίς την έγκριση της επιτρόπου. Το ποσό των ενταλμάτων αυτών, κατά την εκτίμηση του Δήμου, ανέρχεται σε 8.000.0000 ευρώ".

Ενώ η συνεδρίαση έκλεισε με συγκεκριμένες αποφάσεις. Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα: "Από τα παραπάνω προκύπτει ευθέως ότι οι υπάλληλοι Εμμανουήλ Μπιμπής και Αναστάσιος Σέγκος, το διάστημα από 1/1/2007-31/12/2010
α) Δήλωσαν ψευδώς στους εντεταλμένους ορκωτούς ελεγκτές, ότι χρηματικά εντάλματα, ταμειακές βεβαιώσεις καταστράφηκαν από πυρκαγιά, ενώ η αλήθεια, την οποία γνώριζαν ως αρμόδιοι και υπεύθυνοι της οικονομικής υπηρεσίας, είναι, ότι η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στο Δημαρχείο την 01/02/2009 δεν κατάστρεψε εντάλματα πληρωμής, αφού εκδηλώθηκε σε διαφορετικό χώρο, από το χώρο που αυτά φυλάσσονταν.
β) Παρέλειψαν να φυλάξουν επιμελώς τα εντάλματα πληρωμής των ετών 2007-2010 με αποτέλεσμα να απωλεσθούν και να μην υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου,
γ) Πλήρωσαν ένα μεγάλο αριθμό ενταλμάτων, εκδόσεώς τους, ποσού μεγαλυτέρου των 8.000.000 ευρώ κατά την εκτίμηση του Δήμου, χωρίς να στείλουν τα εντάλματα αυτά για θεώρηση στην αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και χωρίς τη θεώρηση αυτής,
δ) Πλήρωσαν για λογαριασμό του Δήμου Ταμυνέων, τους αναγραφόμενους στο παράρτημα μελετητές και μελέτες, ποσού 217.313,00 € ενώ και οι μελετητές και οι μελέτες είναι παντελώς άγνωστοι στην αρμόδια υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Β.- ΠΡΟΤΑΣΗ
Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει ο Δήμαρχος είναι έγγραφη επίπληξη και αποδοχές ενός μηνός κατά το άρθρο 122 § 1 και η Οικονομική Επιτροπή είναι έγγραφη επίπληξη και αποδοχές μέχρι δύο μήνες κατά το άρθρο 123 §1. Από τον συνδυασμό των άρθρων 123 και 144 του Ν. 3584/2007, προκύπτει ότι αν κριθεί ότι η προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη από την αρμοδιότητα του οργάνου, μπορεί, με απόφαση του οργάνου, να παραπεμφθεί η υπόθεση στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Θεωρώ ότι οι ποινές που έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει το όργανο μας δεν ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα του θέματος, δεν είναι οι προσήκουσες, και για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 128 του Ν. 3584/2007, προτείνω την παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο,

Επίσης, με δεδομένα τα παραπάνω αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης και το γεγονός ότι πειθαρχική διαδικασία δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον όσων δεν είναι και σήμερα αιρετοί (όπως οι κ. Σπύρος Αδάμης και Νικόλαος Βαλαγιαννόπουλος), ενώ μπορεί να κινηθεί εναντίον όσων προσώπων είναι και σήμερα αιρετοί (όπως η τέως Δήμαρχος Ταμυνέων κ. Αικατερίνη Καράπα), προτείνω την αποστολή στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας (εφόσον δεν έχει συσταθεί η αρμόδια Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α) του πορίσματος της ΕΔΕ και του συνόλου του συγκεντρωθέντος αποδεικτικού υλικού για να αξιολογηθεί το υλικό που συγκεντρώθηκε και να διερευνηθούν πειθαρχικές ευθύνες της πολιτικής προϊσταμένης της επίμαχης περιόδου, ήτοι της Δημάρχου Ταμυνέων και σημερινής δημοτικής συμβούλου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κ. Αικατερίνης Καράπα., ιδιαίτερα όσον αφορά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τα αποτελέσματα της πυρκαγιάς στην απώλεια χρηματικών ενταλμάτων, την παράλειψη της αναφοράς της πυρκαγιάς στο δημοτικό συμβούλιο και σε όλες τις αρμόδιες αρχές και γενικά την άσκηση της δέουσας εποπτείας στους υπαλλήλους του Δήμου, όσον αφορά την αποστολή ενταλμάτων στην επίτροπο, την έγκριση των ενταλμάτων και την πληρωμή τους σύμφωνα με την έγκριση της επιτρόπου.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 37 ΚΠΔ, προτείνω την διαβίβαση της απόφασης μας, μαζί με το πόρισμα της ΕΔΕ και το υλικό που συνελέγη κατά την διαδικασία της, στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, για να επιληφθεί της υπόθεσης από άποψη ποινικής αξιολόγησης εναντίον όλων των προσώπων που ενέχονται στη τέλεση ποινικών αδικημάτων στην εξεταζόμενη υπόθεση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1.- Την παραπομπή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, της πειθαρχικής υπόθεσης των υπαλλήλων Εμμανουήλ Μπιμπή και Αναστάσιου Σέγκου, για ποινή ανώτερη της αρμοδιότητας του πειθαρχικού οργάνου, επειδή από τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου και της διενεργηθείσας ΕΔΕ, προέκυψε ότι στο διάστημα από 1/1/12007-31/12/2010, στο Αλιβέρι, υπέπεσαν στο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και συγκεκριμένα:
α) Δήλωσαν ψευδώς στους εντεταλμένους ορκωτούς ελεγκτές, ότι χρηματικά εντάλματα και ταμειακές βεβαιώσεις καταστράφηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δημαρχείο την 01/02/2009, ενώ η αλήθεια, την οποία γνώριζαν ως αρμόδιοι και υπεύθυνοι της οικονομικής υπηρεσίας, είναι, ότι η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στο Δημαρχείο την 01/02/2009 δεν κατάστρεψε εντάλματα πληρωμής, αφού εκδηλώθηκε σε διαφορετικό χώρο, από το χώρο που αυτά φυλάσσονταν.
β) Παρέλειψαν να φυλάξουν επιμελώς τα εντάλματα πληρωμής των ετών 2007-2010 με αποτέλεσμα να απωλεσθούν και να μην υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου,
γ) Πλήρωσαν ένα μεγάλο αριθμό ενταλμάτων, εκδόσεώς τους, το ποσό των οποίων θα εξακριβωθεί με την παράδοση του πορίσματος των ορκωτών λογιστών, χωρίς να στείλουν τα εντάλματα αυτά για θεώρηση στην αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και χωρίς τη θεώρηση αυτής,
δ) Πλήρωσαν για λογαριασμό του Δήμου Ταμυνέων, τους αναγραφόμενους στο παράρτημα μελετητές και μελέτες, ποσού 217.313,00 € ενώ και οι μελετητές και οι μελέτες είναι παντελώς άγνωστοι στην αρμόδια υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2.- Την αποστολή στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της παρούσας, μαζί με το πόρισμα της ΕΔΕ και το υλικό που συγκέντρωσε προκειμένου να αξιολογηθεί το υλικό που συγκεντρώθηκε για να διερευνηθούν πειθαρχικές ευθύνες της πολιτικής προϊσταμένης της επίμαχης περιόδου, ήτοι της Δημάρχου Ταμυνέων και σημερινής δημοτικής συμβούλου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κ. Αικατερίνης Καράπα, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τα αποτελέσματα της στην απώλεια χρηματικών ενταλμάτων, την παράλειψη της αναφοράς της στο δημοτικό συμβούλιο και σε όλες τις αρμόδιες αρχές και γενικά την άσκηση της δέουσας εποπτείας στους υπαλλήλους του Δήμου όσον αφορά την αποστολή ενταλμάτων στην επίτροπο, την έγκριση των ενταλμάτων και την πληρωμή τους σύμφωνα με την έγκριση της επιτρόπου.

3.- Την αποστολή στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, σύμφωνα με το άρθρο 37 ΚΠΔ., του πορίσματος και του υλικού της ΕΔΕ, μαζί με την παρούσα, για την ποινική αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων προσώπων".

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *