ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ….ΤΑΜΕΙΟ..!!


 Μεγάλη εισπρακτική εκστρατεία έχει εξαπολύσει το Υπουργείο Οικονομικών για να πετύχει τους στόχους του Μνημονίου.
Περαίωση σκούπα για όλους τους επιτηδευματίες για τις χρήσεις 2000 έως και την πιο πρόσφατη του 2009.
Εντάσσονται εκεί όλοι όσοι:
  • δεν έχουν ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο ή έχουν κάνει αυτοπεραίωση (εκτός των χρήσεων 2008-2009, που θα πληρώσουν το 50% της περαίωσης), ακόμα και οι λήπτες εικονικών τιμολογίων , ακόμα και οι υποθέσεις: 
  • δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί,
  • έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,
  • εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια μετά από άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
  • έχουν ήδη ελεγχθεί και:
         αα) έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις    προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή Φ.Π.Α. ή λοιπές εν γένει τέτοιες πράξεις, που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ή
          ββ) έχουν εκδοθεί, μέχρι την 31.8.2010, αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και αφορούν συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.
Υποθέσεις που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις
·         οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόμενες αυτής,
·         οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41
          του Κώδικα Φ.Π.Α.
  • οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999 με εξαίρεση τις προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις αυτών για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συμπληρωματικές δηλώσεις,
  • από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις,
  • οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών, δωρεών, προικών και γονικών παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής,
  • από κάθε υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση για την οποία υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου ή προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή από άλλα στοιχεία ή έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις,
  • οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.
Ο επιτηδευματίας, για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεών του, αποδέχεται την καταβολή της συνολικής οφειλής που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα, χωρίς να συμψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε με βάση τις  δηλώσεις που υποβλήθηκαν.
      Για τον υπολογισμό του φόρου τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα            πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση αυτά που αφορούν δραστηριότητες όπως βενζινάδικο, καπνοβιομηχανικά προϊόντα κ.λ.π.
    Το ποσό που προκύπτει, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ως εξής:
Από 150.000 ευρώ έως 300.000   επί 1,05
Από 300.001        έως   600.000 επί   1,10 κ.ο.κ.
έως πάνω από 6.000.000 με 1,30.
Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους  υπολογισμούς επιβάλλεται    φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες επιβάλλεται φόρος με συντελεστή (25%).
Το ποσό του φόρου  προσαυξάνεται, αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά
Στοιχεία από 20% έως και 60% ανάλογα με την είδος της παράβασης.
Έρχεται επίσης το θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που    ευελπιστεί το Υπουργείο να αντλήσει αρκετά.!
Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το χρέος τους θα απαλλαγούν 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και θα έχουν έκπτωση από πρόσθετους φόρους. Η  διαγραφή έως και του 100% των προσαυξήσεων και η μέχρι και 45 μηνιαίες δόσεις εξόφληση  με ευνοϊκούς όρους, κάνει το Υπουργείο αισιόδοξο στην είσπραξη χρεών, τα οποία ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ. Όσοι δεν το πράξουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις ακινήτων και τραπεζικών καταθέσεων.
Οι οφειλέτες για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει έως τις 29 Οκτωβρίου 2010 να προσέλθουν στην αρμόδια εφορία ή τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη και να ζητήσουν την ένταξή τους στη ρύθμιση.  Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν εφάπαξ το χρέος τους θα απαλλαγούν 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και θα έχουν έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά σε ποσοστό από 10% ως 40%.
Οι υπόλοιποι μπορούν να εξοφλήσουν έως και 45 δόσεις με διαγραφή από 50% έως και το 95% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους οφειλέτες που δεν θα μπορέσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 29 Οκτωβρίου λόγω έλλειψης ρευστότητας να ενταχθούν μεταγενέστερα. Απαραίτητη προϋπόθεση να καταβάλουν μαζί με την πρώτη δόση και όλες τις δόσεις της ρύθμισης της επιλογής τους, των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία καταβολής, από 29.10.2010 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στη ρύθμιση.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει την παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθεί εκ νέου με την προϋπόθεση ότι με την κατάθεση της νέας αίτησης για επανένταξη καταβάλλει αναδρομικά τις μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία της πρώτης δόσης (29.10.2010) μέχρι την ημερομηνία της νέας αίτησης.
Οι απαλλαγές της εφάπαξ εξόφλησης από πρόσθετους φόρους και πρόσθετα τέλη που χορηγούνται με την εφάπαξ εξόφληση ισχύουν αν η εξόφληση διενεργηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 29.10.2010.
Xρέη που υπάγονται στη ρύθμιση.
Oφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
Tο εναπομένον ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.
Oφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
 Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Το αποδεικτικό ενημερότητας θα είναι μηνιαίας διάρκειας και θα χορηγείται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.
Πολύ καλά όλα αυτά, όμως με την ρευστότητα τι γίνεται;
Υπάρχει ελπίδα να ενεργοποιηθούν το ΤΕΜΠΤΕ ή άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.;
Υπάρχει ελπίδα οι Τράπεζες να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της εισόδου στη αγορά φρέσκου χρήματος;
Υπάρχει τέλος η ελπίδα το εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων να μη μειωθεί ακόμα;
Σε αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα θα πρέπει να απαντήσουν οι υπεύθυνοι.
Γιατί διαφορετικά για άλλη μια φορά θα πανηγυρίζουν οι μπαταξήδες και οι φοροφυγάδες εις βάρος των ειλικρινών φορολογουμένων και των απροστάτευτων μισθωτών και συνταξιούχων…και θα είναι μόνο αυτοί που…ευχαρίστως θα περάσουν από το ταμείο….γιατί οι άλλοι θα έχουν ήδη πολύ μείον το δικό τους Ταμείο…!!
Χαλκίδα 9/10/2010
Γιώργος Δ. Μητροπέτρος
Οικονομολόγος
Πρώην Πρόεδρος του 9ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *